Certifikáty

Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu Systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 na provádění silničních a stavebních prací.

Certifikát ISO 9001


Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 na provádění dopravního značení na pozemních komunikacích.  

Certifikát ISO 14001
           Certifikát ČSN ISO 45001:2018

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. se specializuje na dopravní značení na pozemních komunikacích – vodorovné dopravní značení a dopravní knoflíky, svislé dopravní značení a zařízení, dopravně inženýrské opatření a protismyková úprava povrchů vozovek.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty a službami přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu.

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky integrovaného systému řízení
kvality, ochrany životního prostředí a BOZP:

 1. Kvalitu poskytovaných produktů a služeb stavíme na první místo. Trvale pečujeme o spokojenost našich zákazníků a všech zainteresovaných stran, o rozvoj dobrých a vzájemně výhodných partnerských vztahů a udržení stabilního postavení nejen na regionálním trhu dopravního značení.
 2. U pracovníků prohlubujeme povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů a služeb, k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poskytujeme svým pracovníkům potřebné vyškolení a vybavení, které jim umožňuje převzít potřebné odpovědnosti.
 3. Při realizaci zakázek dopravního značení vytváříme takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana složek životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla udržována v mezích přijatelného rizika. Usilujeme o neustálé zlepšování všech procesů a činností s cílem trvalého zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, zlepšování environmentálního profilu a celkové úrovně BOZP. Dodržujeme zásadu otevřená komunikace jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám.
 4. Respektujeme a dodržujeme relevantní právní požadavky a požadavky zainteresovaných stran, chráníme životní prostředí, šetříme přírodní zdroje,řídíme spotřebu pitné vody, elektrické energie, produkci odpadů a předcházíme jeho znečišťování.
  Snažíme se řídit dopady svých činností tak, aby byla eliminována existující rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při realizaci dopravního značení a manipulaci s materiálem.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje:

 • při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku a stanovené zásady systémů řízení
 • politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem zaměstnancům vytvářet podmínky pro splnění těchto cílů
 • vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti systémů řízení.

Od zaměstnanců společnosti očekává:

 • důsledné a přesné dodržování stanovených postupů systémů řízení
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce.

Soubory ke stažení