Certifikáty

Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu Systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 na provádění silničních a stavebních prací.

Certifikát ISO 9001           Certifikát ISO 9001 - Příloha


Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. je držitelem Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a Certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 na provádění dopravního značení na pozemních komunikacích.  

Certifikát ISO 14001
           Certifikát OHSAS 18001

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o. se specializuje na dopravní značení na pozemních komunikacích – vodorovné dopravní značení a dopravní knoflíky, svislé dopravní značení a zařízení, dopravně inženýrské opatření a protismyková úprava povrchů vozovek.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty a službami přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu.

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky integrovaného systému řízení
kvality, ochrany životního prostředí a BOZP:

 1. Kvalitu poskytovaných produktů a služeb stavíme na první místo. Trvale pečujeme o spokojenost našich zákazníků a všech zainteresovaných stran, o rozvoj dobrých a vzájemně výhodných partnerských vztahů a udržení stabilního postavení nejen na regionálním trhu dopravního značení.
 2. U pracovníků prohlubujeme povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů a služeb, k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poskytujeme svým pracovníkům potřebné vyškolení a vybavení, které jim umožňuje převzít potřebné odpovědnosti.
 3. Při realizaci zakázek dopravního značení vytváříme takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana složek životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla udržována v mezích přijatelného rizika. Usilujeme o neustálé zlepšování všech procesů a činností s cílem trvalého zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, zlepšování environmentálního profilu a celkové úrovně BOZP. Dodržujeme zásadu otevřená komunikace jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám.
 4. Respektujeme a dodržujeme relevantní právní požadavky a požadavky zainteresovaných stran, chráníme životní prostředí, šetříme přírodní zdroje,řídíme spotřebu pitné vody, elektrické energie, produkci odpadů a předcházíme jeho znečišťování.
  Snažíme se řídit dopady svých činností tak, aby byla eliminována existující rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při realizaci dopravního značení a manipulaci s materiálem.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje:

 • při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku a stanovené zásady systémů řízení
 • politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem zaměstnancům vytvářet podmínky pro splnění těchto cílů
 • vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti systémů řízení.

Od zaměstnanců společnosti očekává:

 • důsledné a přesné dodržování stanovených postupů systémů řízení
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce.

Soubory ke stažení